Toekomstvisie op kwalitatieve ontwikkeling woonuitbreidingsgebied

Het gemeentebestuur van Lennik wil, samen met alle Lennikenaren en de provincie Vlaams-Brabant, streven naar een duidelijke toekomstvisie om de huidige woonkern en het woonuitbreidingsgebied kwalitatief te ontwikkelen. Leefbaarheid, kwalitatief wonen en groen, zachte verbindingswegen en een vlotte mobiliteit zijn cruciaal in de ontwikkeling van een dorpskern. Lijst Burgemeester juicht toe dat burgers mee nadenken over de toekomst van onze gemeente en kan zich volledig vinden in het voornemen van het gemeentebestuur om te kiezen voor een combinatie van functies in de woonkern, waar zowel wonen als openbare ruimte en groen deel van uitmaken.

Maanden terug diende een projectontwikkelaar voor een gedeelte van dit woonuitbreidingsgebied een verkavelingsaanvraag in. De gemeente ging op deze ontwikkeling niet in, omdat een totaalvisie voor dit gehele woonuitbreidingsgebied ontbrak en omdat de ontwikkeling onvoldoende kwaliteit bood.

Het buurtinitiatief “STEENUIL” reageerde, anticipeerde op deze verkavelingsaanvraag en ontwikkelde de visie om van dit woonuitbreidingsgebied een parkgebied te maken. Ongetwijfeld is dit een interessant voorstel en op zijn minst vernieuwend voor een dorp als Lennik met 9000 inwoners. Alleen al de energie en de gedrevenheid waarmee de initiatiefnemers hier dagelijks mee omgaan, verdient een meer dan bijzondere aandacht en respect.

Inhoudelijk is de uitdaging echter complexer dan het lijkt. Dit gebied heeft een wettelijk statuut dat de ontwikkeling van een woonfunctie mogelijk maakt. Het is dan ook logisch dat eigenaars van deze gronden deze woonfunctie willen ontwikkelen. Stel je in de plaats van deze eigenaars. Ben je zomaar bereid deze opportuniteit op te geven? Zoon- of dochterlief kan er misschien zijn of haar droom van betaalbaar wonen realiseren, of misschien is dit je appeltje voor de dorst. “Lijst Burgemeester” hecht dan ook heel veel belang aan het respecteren van de eigendomsrechten van de burgers, al betreurt ze de al te drieste aanpak van sommige projectontwikkelaars.

Nog belangrijker is het “algemeen belang”. Een georganiseerde samenleving dient het algemeen belang te dienen. Het algemeen belang mag niet ondergeschikt worden aan eigen comfort en persoonlijk belang. De vraag is dan ook: Waar heeft Lennik in het algemeen belang, nood aan bij de ontwikkeling van dit gebied: parkzone, woonzone en/of andere voorzieningen…

Lennik heeft te kampen met een veroudering van de bevolking. 21,5% is in Lennik ouder dan 65 jaar. Dit is een stuk hoger dan het gemiddelde in de provincie Vlaams-Brabant (18,9%). Het aantal mensen jonger dan 20 jaar is in Lennik slechts 20%. Dit doet niet alleen de nood aan een nieuw soort woningen ontstaan, maar dit vergroot ook de druk op de huizenmarkt. Nieuwe woonvormen zijn nodig, maar ook initiatieven die jonge gezinnen de mogelijkheid bieden te blijven of te komen wonen in Lennik (betaalbaar wonen) zijn noodzakelijk. Die jonge en actieve bevolking is cruciaal voor de leefbaarheid van onze gemeente, handelskern, verenigingsleven alsook de financiële draagkracht van onze gemeente.

Volgens “Lijst Burgemeester” mag het toekomstige gemeentebestuur zich niet neerleggen bij de zeer beperkte natuurlijke aangroei die vandaag voorspeld wordt. Dit zou van Lennik op termijn een gemeente maken met een veel te kleine actieve bevolking, en financieel problematisch om met een krimpende en niet-actieve bevolking de dienstverlening te blijven financieren.

Voortbouwend op deze visie zal, met de bijkomende meergezinswoningen en woonkavels in de woonkernen de vraag naar openbaar groen en/of kwalitatieve buitenruimte ongetwijfeld toenemen, Interessant dus, vernieuwend wat “STEENUIL” voorstelt.

Het is bijgevolg een boeiende, maar niet eenvoudige, uitdaging om de twee functies, wonen en de wens naar meer kwalitatieve verblijfsruimte, met elkaar te verzoenen en dit zonder de eigendomsrechten van eenieder, te schenden.

Het voorstel dat sommigen formuleren – dat de gemeente de gronden dan maar moet verwerven – is allerminst eenvoudig of evident. Eerst en vooral is er de vraag of het opportuun is dat een kleine gemeente, met meer dan 80 procent open ruimte, zich hierin financieel engageert, en dan is er nog de vraag of de eigenaars van de percelen akkoord zullen zijn om hun bouwgronden op te geven, zelfs indien ze hiervoor gecompenseerd zouden worden (planschade te betalen door de Lennikse belastingbetaler). Het is dus allemaal makkelijker gezegd dan gedaan.

Daarom kiest het gemeentebestuur er nu voor om een visie te ontwikkelen, in samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant om zo een gedragen voorstel te kunnen doen aan het bestuur dat in de nieuwe legislatuur aan zet is om het gebied verder te ontwikkelen. Leefbaarheid, kwalitatief groen, zachte verbindingswegen en een vlotte mobiliteit zijn sowieso cruciaal bij de ontwikkeling van een dorpskern.

“Lijst Burgemeester” kan zich dan ook volledig vinden in dit voornemen van het gemeentebestuur.

Je hebt misschien ook interesse in...