Lijst Burgemeester, CD&V en Groen stellen u hun bestuursploeg voor

In Lennik hebben Groen, CD&V en Lijst Burgemeester beslist om samen te bouwen aan een vernieuwend toekomstproject voor onze gemeente, “Duurzaam Lennik 2030”. Dit project vormt de basis om Lennik verder uit te bouwen tot een duurzame, ondernemende en sociale gemeente, waarin het behoud van open ruimte centraal staat.

Hieronder stellen we graag de ploeg aan u voor die vanuit het Schepencollege zal werken aan dit nieuw project, maar we zoemen ook al even in op de belangrijkste doelstellingen van het nieuw bestuur.

Beleidsprioriteiten

In het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode zal de nieuwe meerderheid een participatieproject opzetten om de lange termijnvisie vorm te geven. Dit project “Duurzaam Lennik 20-30” wordt de spil van onze toekomstvisie en legt de doelstellingen op de langere termijn vast. De nieuwe en doorgedreven participatieve aanpak vormt trouwens de rode draad in de nieuwe legislatuur.

Er zijn 5 belangrijke inhoudelijke pijlers – gebaseerd op de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals – SDGs) – die de basis vormen voor dit vernieuwend gemeentelijk beleid:

1. Een menselijk en sociaal beleid

 • De integratie van OCMW en gemeente bieden een unieke gelegenheid om een integraal sociaal beleid te voeren voor alle Lennikenaren. De nadruk ligt op kinderarmoede en een doorgedreven ketenaanpak, om sociale problemen vroeg te kunnen detecteren.

2. Ecologie en duurzaamheid

 • De gemeente Lennik wil in de aanpak van de klimaatopwarming, en de uitdagingen op het vlak van milieu en natuurbehoud haar voorbeeldrol opnemen.  Daarvoor zal een natuurontwikkelingsplan en meerjarenplan voor de verdere aankoop en het actief beheer van stukjes natuur worden opgemaakt.
 • Daarnaast gaat het bestuur op zoek naar een geschikte locatie voor de aanleg van een bos en maakt ze in de eerste jaren ook werk van een RUP open ruimte.
 • Bijkomende aandacht wordt gegeven aan dierenwelzijn op het gemeentelijk niveau.

3. Welvaart en economie 

 • Mobiliteit: Op het vlak van mobiliteit ligt de focus op het maken van nieuwe/betere verbindingen tussen hoofddorpen, veilige schoolomgevingen, en de uitbouw van fietsstraten. Er wordt ook geld voorzien voor de aanleg van minstens één volwaardig nieuw fietspad op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (vb. Gustaaf Van Der Steenstraat en Kasteelstraat). Er komt een gemeentelijke mobilteitsraad.
 • Ruimtelijke ordening: Hier vormt de belangrijkste uitdaging de opmaak van het Ruimtelijk Beleidsplan Lennik, met een visie op de huidige kernen, mogelijke ontwikkelingsgebieden en open ruimte gebieden. In die filosofie worden een aantal bestaande RUP’s bijgestuurd en maakt het bestuur werk van een verordening om aan nieuwbouwprojecten duidelijke normen op te leggen.
 • Handel en middenstand: Op het vlak van ondernemen, toerisme en landbouw wordt verder werk gemaakt van de handelskernversterking, de verfraaiing van de dorpskernen en de korte-keten aanpak.
 • Patrimonium: De geplande werken aan de gebouwen van de gemeente gaan verder, net als de investeringen aan de wegen.

4. Veiligheid, dienstverlening en goed bestuur

 • We zetten verder in op de uitbouw van de politie en de ANPR-technologie om de veiligheid van ons allen verder te vrijwaren.
 • Klantgerichte dienstverlening, met een focus op een goede communicatie met de burger. Daarvoor moet bijkomend personeel worden aangeworven.

5. Partnerschappen

 • De burgers en onze verenigingen staan centraal in Lennik. We maken werk van sterke partnerschappen via een doorgedreven samenwerking met adviesraden, verenigingen en organisaties in Lennik.
 • Participatie krijgt vorm via de organisatie van buurttafels en inspraakmomenten. Het bestuur komt letterlijk naar je toe. Co-creatie en draagvlakvorming zijn de codewoorden, waar mogelijk.

We stellen hierbij een sterke ploeg aan je voor die deze projecten moet trekken:

Burgemeester – Irina De Knop (Lijst Burgemeester)

 • Sociaal beleid in de gemeente:(gezondheid, welzijn, ouderenzorg, armoedebestrijding, integratie, sociale dienst, poetsdienst, vrijwilligerswerking, kinderopvang, enz.)
 • Bevolking en personeel
 • Veiligheid (politie/brandweer)
 • Dienstverlening, communicatie en financiën
 • Ondernemen, middenstand en toerisme
 • Burgerparticipatie

Eerste Schepen – Johan Limbourg (Lijst Burgemeester)

 • Patrimonium en begraafplaatsen
 • Vrije Tijd in Lennik: Sport, jeugd, Cultuur, feesten en bibliotheek
 • Gemeentelijk onderwijs en flankerend onderwijsbeleid

Tweede Schepen – Heidi Elpers

 • Openbare werken
 • Wonen en sociaal bindend objectief
 • Landbouw
 • Academie voor muziek, woord en dans
 • Erediensten

Derde Schepen – Hendrik Schoukens

 • Project Duurzaam Lennik 20-30
 • Duurzaam watergebruik, consumeren en afvalbeleid
 • Milieu- en natuurbeleid en trage wegen
 • Ruimtelijke ordening (vergunning en planning) en erfgoedbeleid
 • Aanpak klimaatverandering en hernieuwbare energie
 • Bescherming ecosystemen (dieren, bossen, biodiversiteit)
 • Dierenwelzijn
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Rechtszaken

Vierde Schepen – Yves De Muylder

 • Voorzitter van het sociaal comité en toegevoegd schepen bevoegd voor
 • Mobiliteit
 • Senioren

Je hebt misschien ook interesse in...